Ban Giám hiệu

PGS.TS NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CHUNG
PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, HÀNH CHÍNH, HỢP TÁC QUỐC TẾ, THANH TRA PHÁP CHẾ, TRUYỀN THÔNG

TS. LÊ HỮU PHƯỚC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC

TS. PHẠM TẤN HẠ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TS. PHAN THANH ĐỊNH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT