Giá trị cốt lõi

* Sáng tạo
- Làm mới tri thức và sáng tạo tri thức mới, phát huy tinh thần khai phóng
- Đổi mới và cải tiến không ngừng trong mọi hoạt động

* Dẫn dắt
- Định hướng và dẫn dắt cộng đồng, xã hội phát triển hài hòa, bền vững
- Tiên phong, chủ động vượt qua thử thách

* Trách nhiệm
- Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những cam kết về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng
- Có trách nhiệm bảo tồn và tiếp biến những giá trị nhân văn của dân tộc và thế giới

(Theo quyết định số 77/QĐ-XHNV-HCTH được PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng - ký ban hành ngày 11-12-2018)