Tầm nhìn và sứ mạng

Là một thành viên của ĐHQG-HCM, Trường ĐHKHXH&NV có vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Để hoàn thành trọng trách đó, Trường ĐHKHXH&NV tuyên bố Tầm nhìn, Sứ mạng, Mục tiêu và Triết lý giáo dục như sau:

1. Tầm nhìn (2030)
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là trường đại học nghiên cứu trong hệ thống ĐHQG-HCM, nằm trong tốp đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Châu Á.

2. Sứ mạng:
- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, tạo ra những công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu về khoa học xã hội và nhân văn;
- Có những đóng góp chiến lược cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước;
- Đi đầu trong xây dựng môi trường đại học tự do học thuật về khoa học xã hội và nhân văn.

3. Mục tiêu:
Có những đột phá chiến lược về phát triển nguồn lực, về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường văn hoá đại học.

4. Triết lý giáo dục:
Giáo dục toàn diện, khai phóng và đa văn hóa.

(Theo Quyết định số 15/QĐ-XHNV-HCTH về việc ban hành Tầm nhìn, Sứ mệnh, Mục tiêu và Triết lý giáo dục)